Mạng lưới Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam (VSEN)

Post in February 3, 2015 4:28 am BY COMMENTS
Mạng lưới Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam của Câu lạc bộ Doanh nhân Sáng tạo (VCE’s Social Entreprises Network, viết tắt là VSEN) thành lập nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin và nâng cao nhận thức cộng đồng về doanh nghiệp xã hội. Hiện nay, thực trạng ở Việt Nam là các doanh nghiệp họat động theo mô hình hướng về xã hội (gọi chung là DNXH) thì tỉ lệ phá sản và thất bại trong kinh doanh khá cao do chia lẻ, rời rạc, phân tán, và thiếu kỹ năng quản trị dự án. đồng thơi khung ...